top of page

Általános Szerződési Feltételek

2024. április 7.

CSEPEL TORNA CLUB PÁLYÁINAK BÉRLETI SZERZŐDÉSEINEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024.04.07 napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
A szerződés nyelve: magyar
Honlapjának címe: www.csepelsc.com


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Csepel Sport Club Alapítvány vagyonkezelésében lévő és az CSEPEL TORNA CLUB (székhely: 1213 Budapest, Hollandi út 16., adószám: 18282467-1-43), mint Bérbeadó (a továbbiakban “Bérbeadó”) által üzemeltetett sportközpontokban, illetve sporttelephelyeken található sportpályák bérletére (valamint a Bérlő igényétől függően nyújtott kiegészítő szolgáltatásokra) kötött szerződések általános szerződési feltételeit tartalmazza, mely a Bérlő és a Bérbeadó közötti egyedi (pálya/terem) Bérleti Szerződés elválaszthatatlan része.


ELŐZMÉNYEK

A Csepel Torna Club vagyonkezelésében lévő sportközpontokban, illetve telephelyeken található sportpályák hasznosítási jogára, bérbeadására. (továbbiakban összefoglalva: Bérlemény)
Vonatkozó telephelyek:

 • 1214 Bp., Béke tér 1.

 • 1211 Bp., Duna utca 42.


FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Bérlő: Bérlő minden természetes vagy jogi személy, amely vagy aki Bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján a fentiek szerint körülírt helyszíneken helyiséget bérel.
Bérbeadó: az a jogi személy (Csepel Torna Club), amely Bérlővel kötött külön megállapodás alapján a fentiek szerint körülírt helyszíneken helyiséget bérbe ad.
Szerződő Felek: Bérlő és Bérbeadó együttes elnevezése.
Bérlemény: a Csepel Torna Club telephelyeken található sportpályák: füves, illetve műfüves labdarúgó pályák.


BÉRBEADÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Csepel Torna Club
A szolgáltató székhelye: 1213 Budapest, Hollandi út 16.
Postacím: 1213 Budapest, Hollandi út 16.
Adószáma: 18282467-1-43


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A BÉRBEADÓ ÁLTAL A BÉRLEMÉNYBEN NYÚJTOTT, A BÉRLETI DÍJBAN FOGLALT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 1. Bérbeadó a Bérlővel kötött egyedi bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti Szerződés) alapján a Bérlő használatába adja a Bérbeadó által üzemeltetett az egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott Bérlemény épületének helyiségeit (a továbbiakban: Bérlemény).

 2. Bérlő a helyisége(ke)t kizárólag a Bérleti Szerződésben egyedileg meghatározott sporttevékenység / sportrendezvény megvalósítása céljából jogosult igénybe venni.

 3. Bérlő a Bérlemény, az ahhoz tartozó berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök birtokbavételével a Bérlemény, valamint az ahhoz tartozó berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök tulajdonjogát nem szerzi meg, Szerződő Felek szándéka kizárólag a használati jog időleges, ellenérték fejében történő átengedésére irányul.

 4. Bérbeadó a bérleti jogviszony időtartama alatt biztosítja a Bérlemény rendeltetésszerű használatához szükséges energiaellátást (elektromos áram, gáz, víz, csatornaszolgáltatás). 


2. BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Bérlő a Bérleményt alkalmanként rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban veszi át és ennek megfelelő állapotban köteles visszaszolgáltatni.

 2. A Bérlő a Bérleményt kizárólag a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szerződésben megjelölt célra, jóhiszeműen és rendeltetés szerűen, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül köteles használni, és ennek ellenértékeként Bérleti díjat köteles fizetni a Bérbeadó részére.

 3. A Bérlő a Bérleményt a jelen szerződésben meghatározott céltól eltérő célra használni, azt bármely magánszemély, vagy jogi személy részére használatba adni nem jogosult.

 4. A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlemény rendeltetésszerű használatáról és köteles betartani a létesítmény használatára vonatkozó házirendi, pályahasználati előírásokat, így figyelemmel lenni a nem dohányosok védelmében tett utasításokra. A Bérlő kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a Bérbeadó szabályzatait és utasításait betartja, és tartózkodik minden olyan tevékenységtől, magatartástól, amely a Bérbeadó és a Csepel Sport Club Alapítvány rendeltetésével ellentétes, illetőleg jó hírnevüket sérti vagy veszélyezteti. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy minden vele szerződő (jogviszonyban álló) személlyel betartatja a létesítmény használatára vonatkozó előírásokat.

 5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérleményben semminemű átalakítási munka nem végezhető.

 6. A Bérlő teljes körű anyagi felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a szerződésellenes vagy rendeltetésellenes használat következménye, különös tekintettel az általa vagy alkalmazottja, tagja, az általa a beengedett, illetve az érdekében eljáró harmadik személyek által a Bérleményben okozott károkért, beleértve az ingatlan bármely más részén okozott károkat is (pl.: ablaktörés).

 7. A Bérlő a felmerült káreseményekről haladéktalanul köteles szóban és írásban is tájékoztatni a Bérbeadót, valamint köteles a felmerülő károkat a Bérbeadónak öt napon belül megtéríteni.

 8. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó nem felel a harmadik személy által a Bérlemény használatával összefüggésben a Bérlőnek okozott károkért, illetve a Bérlő által harmadik személynek okozott károkért.

 9. A Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem biztosít térítésmentes pótlási lehetőséget, amennyiben a Bérlő a saját hibájából nem jelenik meg, és nem használja a Bérleményt a jelen szerződésben meghatározott időpontban.

 10. A Bérlő személyes tárgyainak megőrzéséért a Bérbeadó felelősséget nem vállal, a megőrzésről a Bérlő köteles gondoskodni.

 11. A Bérlő vállalja továbbá, hogy az igénybevétel ideje alatt gondoskodik a Bérlemény és környezete tisztán tartásáról, valamint kiemelt figyelemmel van a használat során keletkezett szemét kijelölt szemétgyűjtőkbe történő elhelyezéséről. Továbbá a Bérlő a szerződés időtartama végeztével köteles a használt területeken a szemetet összegyűjteni és a kijelölt szemétgyűjtőkbe elhelyezni.

 12. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlő a Bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, Bérlő köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló az aláírás napján hatályban lévő jogszabályok alapján a (2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48 § szerinti) késedelmi kamat megfizetésére.

 13. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő a Bérleti díj megfizetésével késedelembe esne, a késedelem napjától a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamat megfizetésére köteles.

 14. A Bérlő a Bérleményt megtekintette a Bérleti körülményeket megismerte és azokat elfogadta.

 15. Pótlási lehetőségek

A sportközpontok területeinek/pályáinak bérlése vonatkozásában, a Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó teljes bérleti díjat számol fel olyan estekben, ha a Bérbeadón kívülálló okok miatt ellehetetlenül a Bérlemény használata:

- Műfüves pálya esetében azonnali hibaelhárítás balesetveszély elkerülése pl.: műfű ragasztás/pályakarbantartás,

Bérbeadó ezekben az esetekben nem tudja játékra biztosítani a pályát. Az ellehetetlenülés tényét a Bérbeadó képviselője (pályakarbantartója) állapítja meg és jelzi a recepciós szolgálatnál/központi irodáján keresztül a Bérlő felé.
A Bérbeadó recepciószolgálata/központi irodája pontosan vezeti az így elmaradt órákat, melyek pótlására a Bérbeadó pótlási lehetőséget biztosít kizárólag a pályák szabad kapacitásának terhére, további díj, költség felszámítása nélkül, továbbá a szerződés lejártától mindaddig, amíg az időjárás lehetővé teszi, de maximum a szerződés lejártától számított 2 hétig.
A pótlási lehetőséget a Bérlő köteles legkésőbb 48 órával a választott időpont előtt egyeztetni Bérbeadó email címén keresztül: racz.botond@csepeltc.hu

16. A Bérlő elfogadja, hogy a sportpályákon az alábbi cipőtípusok használhatóak:
1. füves pályán: tornacipő, edzőcipő, teremcipő, hernyótalpas cipő, stoplis cipő
2. műfű borítású pályán: tornacipő, edzőcipő, teremcipő, hernyótalpas cipő, stoplis cipő használata a megengedett.

 

3. BÉRBEADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 1. A Bérbeadó jogosult a Bérleti díjra.

 2. A Bérbeadó folyamatosan köteles gondoskodni a Bérlemény megfelelő színvonaláról, a higiéniáról és a pálya, valamint a sporteszközök biztonságos állapotáról.

 3. A Bérbeadó a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül bármikor jogosult a Bérlemény szerződésszerű és rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. Amennyiben a Bérbeadó rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatot észlel, követelheti az ilyen jellegű használat azonnali megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kárának a Bérlő általi megtérítését. Amennyiben a Bérlő a szerződésellenes vagy rendeltetésellenes használattal a felszólítás ellenére sem hagy fel, a Bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni.

 4. A Bérbeadó alkalmanként rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bocsátja a Bérlő rendelkezésére a Bérleményt, szavatol azért, hogy a Bérlemény a jelen szerződés időtartama alatt alkalmas a szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozná, vagy akadályozná.

 5. A Bérbeadó köteles viselni az ingatlannal kapcsolatos mindazon közterheket, amelyek, mint a Bérlemény üzemeltetőjét terhelik.

 6. A Bérbeadó az öltözőkben, illetve a pálya területén hagyott értéktárgyakért és egyéb felszerelésekért semminemű felelősséget nem vállal.

 7. A Bérleményt és annak berendezéseit, eszközeit minden résztvevő saját felelősségére használhatja. Az esetleg bekövetkező sérülésekért, balesetekért a Bérbeadó felelősséget nem vállal, ezekért kártérítési kötelezettség nem terheli.

 8. A Bérbeadó köteles megadni a Bérlőnek a Bérlő felhívására a Bérlemény és az abban található eszközök szabályszerű használatához szükséges minden információt.

 9. Abban az esetben, ha Bérlő a Bérleti díj fizetési határidejét elmulasztja, nem jogosult igénybe venni a Bérleményt, mindaddig, amíg tartozását meg nem fizeti a Bérbeadónak.


4. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 1. A Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő

  1. késedelembe esne díjfizetési kötelezettségével, és az írásbeli fizetési felszólításnak sem tesz eleget, illetve a megjelölt határidő is eredménytelenül telne el,

  2. a Bérleményt a jelen szerződésben megjelölt rendeltetéstől eltérő módon, vagy a Bérbeadónak kárt, vagy kárveszélyt okozó módon használja,

  3. a Bérlő vagy a hozzátartozó személyek a Bérbeadóval vagy alkalmazottaival szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak,

  4. a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét (így pl. a felmerülő károkkal kapcsolatban előírt értesítési kötelezettségét) nem teljesíti,

  5. a Bérlő vagy a hozzátartozó személyek a Bérleményt, illetve a hozzá tartozó területet rongálják, vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják.

 2. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni, a Bérlő pedig köteles felhagyni a használattal, a Bérleményt rendeltetésszerű állapotban a Bérbeadónak átadni és a Bérleményt azonnali hatállyal elhagyni.

 3. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a Bérleményhasználati idő lejártával birtokvédelmet nem élvez.

 4. A bérleti szerződés a külön megkötött Bérleti Szerződésben foglalt határozott idő leteltével megszűnik.


5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan egymás kölcsönös érdekeit szem előtt tartva, jóhiszeműen járnak el.

 2. A Felek tudomásul veszik, hogy – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján – érvényesen nem tagadhatják meg a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén. A Felek az adatkezelések során az Infotv.-nek, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járnak el. Alkalmazzák és figyelembe veszik az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) megfogalmazottakat is.
  A szerződésben megadott kapcsolattartó személyes adatait csak a jelen szerződés teljesítése során és a szerződés hatálya, illetve megőrzésének ideje (8 év) alatt kezelik.

 3. Szerződő felek rögzítik, a jelen szerződéssel kapcsolatos hatályos jognyilatkozatokat kizárólag írásban lehet megtenni, és a közöttük létrejött egyedi Bérleti Szerződésben hivatkozott címekre lehet postai úton tértivevénnyel küldeni.

 4. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon minden körülmény között kézbesítettnek kell tekinteni.

 5. Jelen ÁSZF rendelkezései mind a sportpályák Bérlőire, mind a Bérbeadóra nézve kötelezőek, de az egyes szolgáltatások kapcsán – a jogszabályok keretein belül – azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet térni.

 6. Amennyiben az ÁSZF és a Bérlővel megkötött egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései között ellentmondás áll fenn, úgy az egyedi Bérleti Szerződés rendelkezései irányadóak.

 7. Jelen ÁSZF-ben és a Szerződő Felek által megkötött egyedi Bérleti Szerződésben nem, illetve nem kimerítően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadók.

 8. Amennyiben Felek tizenöt (15) napon belül nem tudnak megegyezni a vitás kérdésekben, abban az esetben kikötik és magukra nézve kötelezőnek tartják jelen Szerződésből származó jogviták eldöntésében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján a bérlemény helye szerinti bíróság illetékességét.

 9. Az ÁSZF-et a Bérbeadó az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben kifüggeszti, valamint elérhetővé teszi a Bérbeadó honlapján (www.csepelsc.com), továbbá a szerződéskötést megelőzően, valamint bármikor a szerződés hatálya alatt a Bérlő kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.

 10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mind a Bérbeadóra, mind a Bérlőre vonatkozóan az aláírás napján hatályban lévő jogszabályok a mérvadóak.

bottom of page